Top

Statūti

**Biedrības "Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija"

STATŪTI**

(jaunā redakcija)

Apstiprināti biedrības "Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija" biedru sapulcē

 1. gada 29. oktobrī (Sapulces protokols Nr. 2-10/2018)

Rīgā, 2018. gads

 1. Vispārējie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir "Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija" (turpmāk tekstā – Federācija).

1.2 Federācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. Savā darbībā Federācija vadās un ievēro Starptautiskās Bobsleja un Skeletona federācijas (IBSF) statūtus, antidopinga un citus saistošos noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un šos Statūtus.

1.3. Federācija ir valsts atzīta, tai ir tiesības vadīt un koordinēt darbu bobsleja, parabobsleja un skeletona sporta veidos Latvijas Republikā. Federācija pārstāv Latvijas Republiku Starptautiskajā Bobsleja un Skeletona federācijā (IBSF).

 1. Federācijas mērķis

2.1. Federācijas mērķis ir bobsleja, parabobsleja un skeletona attīstība Latvijas Republikā atbilstoši sporta organizēšanas tradīcijām un normatīvo aktu prasībām.

 1. Darbības uzdevumi

Federācija Statūtu 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai minētajos sporta veidos:

3.1. Apvieno sporta organizācijas un citas juridiskās un fiziskās personas, kuru darbība ir saistīta ar sportu Latvijas Republikā.

3.2. Kontrolē sporta sacensību norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Federācijas apstiprinātajiem sacensību norises noteikumiem un sacensību organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem. Federācijai pieder ekskluzīvas tiesības Latvijas sportistu, treneru, tiesnešu un citu dalībnieku pieteikšanai IBSF rīkotajās sacensībās un pasākumos.

3.3. Koordinē un kontrolē darbu bobslejā, parabobslejā un skeletonā, sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību šo sporta veidu attīstības jautājumos valsts un pašvaldības institūcijām, sporta organizācijām un citiem interesentiem.

3.4. Vada tiesnešu, treneru padomes, tehniskās komisijas un citu komisiju darbu. Koordinē šajos sporta veidos esošo sporta darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, sporta treneru, speciālistu un tiesnešu tālākizglītību, to racionālu un efektīvu izmantošanu.

3.5. Izstrādā sporta pasākumu gada kalendāro plānu un citus dokumentus, saskaņo Latvijas čempionātu un starptautisko sacensību organizēšanu, formē un piesaka visu vecuma grupu nacionālās izlases sporta komandas.

3.6. Pārrauga Federācijas līdzekļu sadali un izlietojumu.

3.7. Izsaka atzinumu par jebkuru finansējumu sportam, kas tiek piešķirts no valsts budžeta līdzekļiem.

 1. Biedri

4.1. Par Federācijas biedru var tikt uzņemtas sporta organizācijas un citas juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar sportu.

4.2. Pieteicējs, kas vēlas kļūt par Federācijas biedru, iesniedz Federācijas Valdei noteiktas formas rakstisku iesniegumu, adresētu Federācijas Valdei, kuram pievieno iesniegumā paredzēto dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pieteicējs, parakstot iesniegumu, atzīst, ka viņam ir zināmi un viņš atzīst Federācijas Statūtus un tajos noteiktos biedru pienākumus.

4.3. Izskatot iesniegumu par iestāšanos Federācijā, Valde pārliecinās, vai attiecīgais pieteicējs atbilst prasībām, kādas nosaka Federācijas Statūti. Ja persona šīm prasībām atbilst, tā var tikt uzņemta par biedru.

4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Federācijā pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīsdesmit dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Federācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Federācijas, rakstveidā paziņojot par to Valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no Federācijas ar Valdes lēmumu, ja:

4.7.1. biedrs nepilda Federācijas institūciju lēmumus un rīkojumus;

4.7.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.7.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.

4.8. Jautājumu par Federācijas biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.9. Federācijā ir tiesības darboties personām ar īpašu statusu - Goda biedri .

4.9.1. Goda biedrs ir persona, kas ar savu darbību devusi īpašu ieguldījumu Federācijas mērķa sasniegšanā.

4.9.2. Goda biedru uzņem un izslēdz Valdes noteiktajā kārtībā. Goda biedriem tiesības un pienākumus nosaka Valde. Goda biedriem nav balsstiesību Kopsapulcē.

4.10. Federācijas biedru tiesības:

4.10.1. piedalīties Federācijas pārvaldē;

4.10.2. saņemt informāciju par Federācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Federācijas institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.10.3. piedalīties visos Federācijas organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Federācijas darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

4.11. Federācijas biedru pienākumi:

4.11.1. ievērot Federācijas Statūtus, pildīt Federācijas institūciju lēmumus un rīkojumus;

4.11.2. regulāri maksāt Valdes noteikto biedra naudu;

4.11.3. veikt brīvprātīgo darbu, ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Federācijas mērķa un uzdevumu realizēšanu;

4.11.4. augsti turēt Federācijas labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Federācijas reputāciju sabiedrībā;

4.11.5 savlaicīgi rakstiski informēt Federācijas Valdi par organizētajām sporta sacensībām un citiem sporta pasākumiem;

4.11.6. nodrošināt sportistu, treneru, tiesnešu piedalīšanos Federācijas rīkotajās sacensībās.

4.12. Biedru uzskaitei un aktuālās informācijas par biedriem nodrošināšanai Federācijas Valde ved Biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, biedra uzņemšanas Federācijā datums, un katra Goda biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese, ja Goda biedrs ir fiziska persona, kā arī Goda biedra uzņemšanas Federācijā datums.

4.13. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par biedra uzņemšanu Federācijā vai izslēgšanu no Federācijas, vai kad Valdei kļuvis zināms par izmaiņām ziņās par esošajiem biedriem, Valde sastāda Biedru reģistru jaunā redakcijā ar aktuālajām ziņām par biedriem. Katru Biedru reģistra redakciju datē ar tās aktuālo datumu un to numurē ar redakcijas kārtas numuru, izmantojot vienlaidus numerāciju no Biedru reģistra pirmās redakcijas, kas apstiprināta nekavējoties pēc šīs Statūtu redakcijas spēkā stāšanās. Izveidojot katru jaunu Biedru reģistra redakciju, tajā tiek atspoguļots pilns aktuālais biedru sastāvs, un to ar saviem parakstiem apstiprina vismaz 4 (četri) Valdes locekļi. Biedru reģistra katra redakcija tiek sastādīta un apstiprināta vismaz 1 (vienā) eksemplārā, par kura glabāšanu visā Federācijas darbības laikā atbild Valde, bet Federācijas likvidācijas gadījumā par glabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbild likvidators.

 1. Kopsapulce, tās sasaukšana un lēmumu pieņemšana

5.1. Federācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce (turpmāk tekstā - Kopsapulce). Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedri. Biedri var piedalīties Kopsapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Kopsapulcē izdodama rakstveidā.

5.2. Kopsapulces kompetencē ietilpst:

5.2.1. grozījumu izdarīšana Statūtos;

5.2.2. Valdes locekļu un revidenta ievēlēšana, atsaukšana, to atlīdzības apmēra un izmaksas kārtības noteikšana;

5.2.3. lēmuma pieņemšana par Federācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

5.2.4. Federācijas gada pārskata apstiprināšana;

5.2.5. citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu ir Kopsapulces kompetencē.

5.3. Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst Federācijas Valdes kompetencē.

5.4. Kārtējo Kopsapulci sasauc Valde ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā, un tā norisinās ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. martam.

5.5. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Federācijas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

5.6. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

5.7. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

5.8. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

5.9. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, Federācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

5.10. Kopsapulces norise tiek protokolēta. Protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists.

 1. Federācijas Valde

6.1. Federācijas ikdienas darbu vada un nodrošina izpildinstitūcija - Federācijas Valde.

6.2. Valde sastāv no 6 (sešiem) locekļiem.

6.3. Valdi (t.sk. Valdes priekšsēdētaju) ievēl Kopsapulce uz 4 (četriem) gadiem.

6.4. Valdes locekļiem ir tiesības saņemt atlīdzību, kuras apmērs un izmaksas kārtība tiek noteikta un grozīta ar Valdes lēmumu.

6.5. Valdes locekļi pārstāv Federāciju atsevišķi.

6.6. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kopsapulces kompetencē.

6.7. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienāda balsu skaita gadījumā – noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja (Federācijas prezidenta) balss.

 1. Federācijas Valdes priekšsēdētājs (Prezidents)

7.1. Federācijas Valdes priekšsēdētāju ievēl Kopsapulce no Valdes locekļu vidus.

7.2. Valdes priekšsēdētāja tiešā kompetencē ietilpst:

7.2.1. pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās federācijās;

7.2.2. pārraudzīt bobsleja, parabobsleja un skeletona vispārējo attīstību Latvijas Republikā atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem, sporta organizēšanas tradīcijām, vispārīgo un tiesisko pamatu prasībām;

7.2.3. citi jautājumi, ko tam uzdevusi Federācijas Kopsapulce.

7.3. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Federācijas ģenerālsekretārs.

 1. Federācijas ģenerālsekretārs

8.1. Federācijas ģenerālsekretārs ir Valdes priekšsēdētāja vietnieks, kuru no Valdes locekļu vidus ievēl Valde.

8.2. Federācijas ģenerālsekretāra tiešā kompetencē ietilpst:

8.2.1. pārzināt un vadīt Federācijas lietas;

8.2.2. organizēt un kontrolēt Federācijas institūciju lēmumus un rīkojumus, to izpildi;

8.2.3. informācijas sagatavošana un sniegšana Federācijai, vadošajām valsts sporta institūcijām un citām organizācijām;

8.2.4. citi jautājumi, ko tam uzdevusi Federācijas Valde.

 1. Revidents

9.1. Federācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic zvērināts revidents, kuru ievēl Kopsapulce uz četriem gadiem.

9.2. Federācijas revidents nevar būt Federācijas Valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Federācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Federācijas budžetu un Valdes iesniegto gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Federācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Federācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 1. Biedru nauda

10.1. Federācijas biedri maksā biedru naudu par tekošo gadu vienu reizi gadā līdz 1. martam Valdes noteiktajā apmērā.

 1. Federācijas finanšu līdzekļi un īpašums

11.1. Valde organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, sastāda un apstiprina Federācijas nākamā gada budžetu, un sastāda Federācijas gada pārskatu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kuru iesniedz Kopsapulces ievēlētam revidentam, un pēc revidenta atzinuma saņemšanas iesniedz apstiprināšanai Kopsapulcē.

11.2. Federācijas finanšu gads sakrīt ar kalendāro gadu, kas iesākas 1. janvārī un noslēdzas 31. decembrī.

11.3. Federācijas īpašumā esošie līdzekļi tiek izmantoti tās darbības nodrošināšanai.

11.4. Valde pārvalda Federācijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Statūtiem un Kopsapulces lēmumiem.

11.5. Federācijas finanšu līdzekļi veidojas no:

11.5.1. biedru samaksātām biedru naudām;

11.5.2. fizisko un juridisko personu ziedojumiem, dāvinājumiem un novēlējumiem;

11.5.3. Federācijas rīkoto pasākumu un sarīkojumu ienākumiem;

11.5.4. ienākumiem no Federācijas saimnieciskās darbības;

11.5.5. citiem ienākumiem, kas nav pretrunā ar LR likumiem.

11.6. Federācijas īpašumā var atrasties naudas līdzekļi, kustamais un nekustamais īpašums, materiālās vērtības, kas saistītas ar Statūtos minētās darbības veikšanu.

 1. Federācijas darbības izbeigšana

12.1. Federācijas darbība var tikt izbeigta ar Kopsapulces lēmumu vai tiesas spriedumu.

12.2. Pēc lēmuma izbeigt Federācijas darbību, Kopsapulce ievēl likvidācijas komisiju, kura lemj par atlikušās mantas izmantošanu atbilstoši Statūtos noteiktajiem mērķiem.

Statūti pieņemti un apstiprināti biedrības "Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija" biedru kopsapulcē 2018. gada 29. oktobrī.

Federācijas Valdes priekšsēdētājs: Jānis Kols